• InTechThrace – ATHERONET

  Μελέτη της αλληλεπίδρασης ουδετεροφίλων/αιµοπεταλίων για την ταυτοποίηση και επικύρωση νέων βιοδεικτών φλεγµονής στην αθηρωµάτωση και τη διαστρωµάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

  Πιλοτική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Περιφερικής Αριστείας InTechThrace: Ενοποίηση τεχνολογιών για βιοϊατρική έρευνα: ανάλυση βιοδεικτών σε πολλαπλά επίπεδα στη Θράκη.

  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητας Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

  Συνεργαζόμενοι φορείς: Η πλατφόρμα InTechThrace συμπεριλαμβάνει της Εθνικές Υποδομές που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Inspired, OpenScreen, BioImaging-GR, Phenotyposκαι ELIXIR, 20μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ με τις συνεργαζόμενες ομάδες τους (από τα Τμήματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και Ιατρικής), ενώ στην πλατφόρμα θα συμμετέχουν και οι Υποδομές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Πρωτεϊνικής Ανάλυσης των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα την Καβάλα.

  Συντονιστής και ΕΥ InTechThrace Μ. Κόφφα, Συντονιστής για το ΑΤΗΕΡΟΝΕΤ: Π. Σκένδρος

  Κωδικός: MIS 5047285

  Διάρκεια: 2021-2023.

 • CYTONET

  Ανάπτυξη και προτυποποίηση καινοτόμου μεθόδου για ταχεία διαφορική διάγνωση και ορθολογική επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας στα φλεγμονώδη νοσήματα με βάση την νόσο-ειδική έκφραση κυτταροκινών κατά την NETωση των ουδετερόφιλων του περιφερικού αίματος.

  Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, ΓΓΕΤ.

  Κωδικός: MIS 5048548

  Διάρκεια: 9/2019-9/2023.

  Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Π. Ζαφειρόπουλος ΑΕ.

  Συνολική χρηματοδότηση: 1.000.000 € (530.000 € για το ΔΠΘ).

  Συντονιστής της κοινοπραξίας Π. Σκένδρος, ΕΥ για ΔΠΘ: Π. Σκένδρος, Κ. Ρίτης.

  http://www.cytonet.gr/

 • BRIDGING

  Novel targets for diagnostic stratification and epidemiologic surveillance of human brucellosis: host-guided molecular study in an endemic area at the crossroad between Asia and Europe.

  Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», BMBF/GSRT German-Greek Bilateral Research & Innovation Programme. European Regional Development Fund.

  Κωδικός: MIS 5030062

  Διάρκεια: 5/2018-5/2022.

  Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Π. Ζαφειρόπουλος ΑΕ, Technical University Dresden, Paul Langerhans Institute Dresden.

  Συνολική χρηματοδότηση: 700,000 € (350,000 € για την Ελλάδα).

  Συντονιστής της κοινοπραξίας & ΕΥ για την Ελλάδα: Π. Σκένδρος.

  www.bridgingproject.eu

 • Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΛΚΕ

  Έρευνα και διάγνωση των αυτοφλεγμονωδών νοσημάτων και ανοσοανεπαρκειών με σύγχρονες μεθόδους γενετικής και πρωτεϊνικής ανάλυσης.

  Κωδικός: 80895

  ΕΥ: Κ. Ρίτης.

 • Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΛΚΕ

  Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής και του Εργαστηρίου Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

  Κωδικός: 81817

  ΕΥ: Κ. Ρίτης.

 • Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» – ΓΓΕΤ

  Διερεύνηση νέων φλεγμονωδών μηχανισμών σε χρόνια αυτοφλεγμονώδη και αυτοάνοσα και νοσήματα όπως ο Oικογενής Μεσογειακός Πυρετός και άλλα περιοδικά σύνδρομαπυρετού, η Ουρική Αρθρίτιδα, η Ρευματοειδής Αρθρίτιδα και οι υπότυποι της όπως η νόσος του Still και η νόσος του Crohn.

  Συνολική χρηματοδότηση προγράμματος 1.000.000,00 €.

  Ποσό χρηματοδότησης για το ΔΠΘ 250.000,00 €.

  Συντονιστής Δ. Μπούμπας (ΙΤΕ Κρήτης), Τμήμα Ιατρικής Κρήτης, Novartis, και Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ.

  ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.

 • Πρόγραμμα μεταπτυχιακής κατάρτισης ΓΓΕΤ-ΕΠΑΝ

  Μοριακή Ιατρική και Ανοσολογία – Από τη βασική έρευνα στη κλινική εφαρμογή (Δίκτυο εργαστηρίων βασικής και εφαρμοσμένης Βιοϊατρικής και Ανοσολογίας.

  ΔΡΑΣΗ: «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ Ε&Τ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ», 2003.

  Προϋπολογισμός για ΔΠΘ 19.800,00 €.

  ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.

 • Συνεργατικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2001

  Μελέτη μεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας IRF (Interferon Regulatory Factors)  σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

  Προϋπολογισμός 54.000.000 δρχ. (ΔΠΘ, 17.000.000 δρχ.)

  Ανάδοχος φορέας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών (Δ/ντης Καθ. κ. Μουτσόπουλος) και συνεργαζόμενοι φορείς το ΔΠΘ και η εταιρεία Boeringher Ingelheim.

  ΕΥ του έργου: M Βουλγαρέλης. ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.

 • Πρόγραμμα ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕΤ 2000

  Μοριακή απομόνωση του M. tuberculosis complex στην εξωπνευμονική Φυματίωση – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαγνωστικού συστήματος (kit) μοριακής ανίχνευσης στην κλινική πρακτική.

  Προϋπολογισμός 52.000.000 δρχ.

  Κοινό πρόγραμμα με την εταιρεία «Ανάδραση»

  ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.

 • Πρόγραμμα ΠΡΕΝΕΔ 99

  Μελέτη του μεταγραφικού παράγοντα IRF1 στην εξωπνευμονική φυματίωση.

  Προϋπολογισμός 4.000.000 δρχ.

  Αναπληρωτής ΕΥ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ

 • Method of Treating Acute Respiratory Distress Syndrome

  Inventors: J.D. Lambris, and K. Ritis.

  Project Link

 • Method of inhibiting biomaterial-induced procoagulant activity using complement inhibitors

  Inventors: J.D. Lambris, and K. Ritis.

  Project Link

 • Method of Treating Acute Respiratory Distress Syndrome

  Inventors: J.D. Lambris, and K. Ritis.

  Project Link

 • Συνεργάτης
  Ίδρυμα
  Πεδίο
  Bogos (Pavlos) Agianian, PhD
  Democritus University of Thrace, Greece
  Molecular & Structural Biology
  Dimitrios Boumpas, MD, FACP
  University of Athens, Greece
  Foundation for Research and Technology, Greece
  Inflammation, Autoinflammatory Disorders
  Michael Doumas, MD, PhD
  Aristotle University of Thessaloniki, Greece
  George Washington University, USA
  Inflammation & Hypertension
  Anastasios Germenis, MD, PhD
  University of Thessaly, Greece
  Immunodeficiencies
  Andreas Girod, PhD
  University of Luxembourg, Luxembourg
  Advanced Microscopy
  Margy Koffa, PhD
  Democritus University of Thrace, Greece
  Cell Biology & Proteomics
  George Kolios, MD, PhD
  Democritus University of Thrace, Greece
  Fibrosis & IBD
  Stavros Konstantinides MD, PhD, FESC
  Democritus University of Thrace, Greece
  Cardiology
  Ioannis Kotsianidis, MD, PhD
  Democritus University of Thrace, Greece
  Hematology & Flow Cytometry
  John D Lambris, PhD
  University of Pennsylvania, USA
  Innate Immunity, Complement
  Ioannis Pneumatikos, MD, PhD
  Democritus University of Thrace, Greece
  Sepsis, ARDS
  Katrin Schaefer, MD, PhD
  University of Göttingen, Germany
  Atherosclerosis & Vascular Biology
  Paschalis Sideras, BMP
  Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Greece
  Immunoresponse, Molecular Biology, Fibrosis
  Prodromos Sidiropoulos, MD, PhD
  University of Crete, Greece
  Foundation for Research and Technology, Greece
  Rheumatoid Arthtitis
  Matthaios Speletas, MD, PhD
  University of Thessaly, Greece
  Immunodeficiencies, Immunogenetics, Flow Cytometry
  Ioannis Theodorou, MD, PhD
  INSERM UMRS 945, UPMC, Paris, France
  Immunogenetics, Epigenetics
  Athanasios G Tzioufas, MD, PhD
  University of Athens, Greece
  Autoimmunity
  Michalis Voulgarelis, MD, PhD
  University of Athens, Greece
  Hematology & Autoimmunity
  Department of Nephrology
  Democritus University of Thrace, Greece
  Biomaterials, Innate Immunity