• Πρόγραμμα ΓΓΕΤ – “Career”

  Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία του Bruton: Από την διάγνωση στη θεραπεία – Ανάπτυξη in vitro μοντέλου γονιδιακής μεταφοράς και προοπτικές μεταφοράς σε περιφερικά στελεχιαία κύτταρα.

  Προϋπολογισμός 32.000.000 δρχ.

  ΕΥ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.

 • Πρόγραμμα ΓΓΕΤ-ΠΡΕΝΕΔ 1995

  Μελέτη του ρόλου των κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών κινάσης της τυροσίνης της ομάδας Btk (Bruton’s tyrosine kinase) στην δημιουργία και εξέλιξη του λευχαιμικού κυττάρου.

  Προϋπολογισμός 10.000.000 δρχ.

  Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.

 • Πρόγραμμα ΠΡΕΝΕΔ

  Ανίχνευση των τερματικών αλληλουχιών (τελομερή) σε λευχαιμικά κύτταρα της μυελικής σειράς με την βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Εφαρμογή στην εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής λευχαιμικής νόσου σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

  Προϋπολογισμός ΔΠΘ 5.000.000 δρχ.

  Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.