ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΕΝΔΡΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

O Παναγιώτης Σκένδρος αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1995 και στη συνέχεια ειδικεύθηκε στην Παθολογία, στα νοσοκομεία Λοιμωδών Νόσων και Ιπποκράτειο στην Θεσσαλονίκη. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Ανοσολογία στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ το 2006. Έχει μετεκπαιδευθεί στο Τμήμα Ανοσογενετικής του Νοσοκομείου Pitie-Salpetriere και στο INSERM/UPMC UMRS 945 στο Παρίσι. Είναι μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα πεδία της Ανοσολογίας και της Μεταφραστικής Ιατρικής (Translational Medicine). Η ερευνητική του ομάδα ασχολείται με την μελέτη των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας: α) στην αλληλεπίδραση φλεγμονής, αθηρωμάτωσης και θρόμβωσης (ανοσοθρόμβωση), β) στην αυτοφλεγμονή, και γ) στην λοίμωξη.

Είναι ΕΥ και Συντονιστής σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την ΓΓΕΤ. Συμμετέχει στην αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων σε διεθνείς οργανισμούς, όπως οι French National Research Agency (ANR), Worldwide Cancer Research (WCR), Dotan Center for Research in Hemato-Oncology, Portuguese Foundation for Science and Technology. Είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board) και της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Education & Training Committee) της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Μεταφραστικής Ιατρικής (European Society for Translational Medicine/EUSTM). Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ανοσολογίας.

Διδάσκει σε προπτυχιακούς φοιτητές τα μαθήματα Κλινική Σημειολογία, Νοσολογία, Παθολογία, Παθοφυσιολογία Ι, Κλινική Ανοσολογία, και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 6 διϊδρυματικά και διατμηματικά ΜΠΣ. Είναι υπεύθυνος & συντονιστής του μαθήματος Παθοφυσιολογία Ι του τομέα Γενικής Παθολογίας.

Το κλινικό του έργο εστιάζεται στα αυτοφλεγμονώδη και στα συστηματικά αυτοάνοσα νοσήματα στο εξωτερικό ιατρείο Παθολογίας-Αυτοάνοσων Νόσων και στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΑ.

Από το 2018 είναι μέλος της Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Συνεργάτες της ομάδας

 • Ακριβή Χρυσανθοπούλου – Βιολόγος, PhD
 • Θεοχάρης Κωνσταντινίδης – Βιοπαθολόγος, PhD
 • Χριστίνα Αντωνιάδου – Ειδικευόμενη Παθολογίας, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Αναστασία-Μαρία Νάτση – Μοριακή Βιολόγος, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας
 • Ευστράτιος Γαβριηλίδης – Ειδικευόμενος Παθολογίας, MSc, Υποψήφιος Διδάκτορας
 • Μαρία Ντινοπούλου – Μοριακή Βιολόγος, MSc
 • Δημήτριος Ρίτης – Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, MSc, PhD
 • Ευγένιος Παύλος – Φυσικός, MSc

Δημοσιεύσεις  PubMed

Ερευνητικά νέα της ομάδας 

 • Χαρτογράφηση της έκφρασης των γονιδίων που ρυθμίζουν την ανοσολογική απόκριση στην ανθρώπινη βρουκέλλωση (προδημοσίευση). Περισσότερα εδώ.
 • Ένας νέος μηχανισμός συνδέει την Angiotensin II με την θρομβοφλεγμονή και την βλάβη των οργάνων στόχος στη αρτηριακή υπέρταση. Περισσότερα εδώ.
 • Ουδετερόφιλα και συμπλήρωμα βασικά στοιχεία στην αποκάλυψη του μηχανισμού της ανοσοθρόμβωσης στην COVID-19. Περισσότερα εδώ.
 • Πως προκαλούνται οι φλεγμονώδεις κρίσεις στον Οικογενή Μεσογειακό πυρετό (FMF); Το γονίδιο REDD1/DDIT4 είναι βασικός ρυθμιστής της IL-1β-διαμεσολαβούμενης αυτοφλεγμονής. Περισσότερα εδώ.

Ερευνητικά προγράμματα (research projects)

InTechThrace – ATHERONET

Μελέτη της αλληλεπίδρασης ουδετεροφίλων/αιµοπεταλίων για την ταυτοποίηση και επικύρωση νέων βιοδεικτών φλεγµονής στην αθηρωµάτωση και τη διαστρωµάτωση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Πιλοτική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Περιφερικής Αριστείας InTechThrace: Ενοποίηση τεχνολογιών για βιοϊατρική έρευνα: ανάλυση βιοδεικτών σε πολλαπλά επίπεδα στη Θράκη.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητας Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας» (ΕΠΑνΕΚ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συνεργαζόμενοι φορείς: Η πλατφόρμα InTechThrace συμπεριλαμβάνει της Εθνικές Υποδομές που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης: Inspired, OpenScreen, BioImaging-GR, Phenotyposκαι ELIXIR, 20μέλη ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ με τις συνεργαζόμενες ομάδες τους (από τα Τμήματα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, και Ιατρικής), ενώ στην πλατφόρμα θα συμμετέχουν και οι Υποδομές της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας και Πρωτεϊνικής Ανάλυσης των Τμημάτων Φυσικής και Χημείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, με έδρα την Καβάλα.
Συντονιστής και ΕΥ InTechThrace Μ. Κόφφα, Συντονιστής για το ΑΤΗΕΡΟΝΕΤ: Π. Σκένδρος
Κωδικός: MIS 5047285, Διάρκεια: 2021-2023.

CYTONET

Ανάπτυξη και προτυποποίηση καινοτόμου μεθόδου για ταχεία διαφορική διάγνωση και ορθολογική επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας στα φλεγμονώδη νοσήματα με βάση την νόσο-ειδική έκφραση κυτταροκινών κατά την NETωση των ουδετερόφιλων του περιφερικού αίματος.

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, ΓΓΕΤ.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Π. Ζαφειρόπουλος ΑΕ.
Συνολική χρηματοδότηση: 1.000.000 € (530.000 € για το ΔΠΘ).
Συντονιστής της κοινοπραξίας Π. Σκένδρος, ΕΥ για ΔΠΘ: Π. Σκένδρος, Κ. Ρίτης.
Κωδικός: MIS 5048548, Διάρκεια: 2019-2023.
http://www.cytonet.gr/

BRIDGING

Novel targets for diagnostic stratification and epidemiologic surveillance of human brucellosis: host-guided molecular study in an endemic area at the crossroad between Asia and Europe.

Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», BMBF/GSRT German-Greek Bilateral Research & Innovation Programme. European Regional Development Fund.

Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ, Π. Ζαφειρόπουλος ΑΕ, Technical University Dresden, Paul Langerhans Institute Dresden.
Συνολική χρηματοδότηση: 700,000 € (350,000 € για την Ελλάδα).
Συντονιστής της κοινοπραξίας & ΕΥ για την Ελλάδα: Π. Σκένδρος.
Κωδικός: MIS 5030062, Διάρκεια: 2018-2022.
http://www.bridgingproject.eu/

Κλινικές μελέτες (Clinical trials)

 -ITHACA: A phase 2, randomized, single-blind, placebo-controlled clinical trial to evaluate the safety and efficacy of the complement C3 inhibitor, AMY-101, in COVID-19 patients with acute respiratory distress syndrome (ARDS). EudraCT:2020-004408-32. Amyndas Pharmaceuticals. 2020-2021. PIs: P. Skendros, K. Ritis

-NEUTROVED Vedolizumab and innate immunity: Effect of treatment with vedolizumab on neutrophils of patients with ulcerative colitis. Investigator Initiated Sponsored Research (IISR) protocol. Takeda. 2020-2022. PI: G. Kouklakis, Co-PI P. Skendros

-ENTYVIO (vedolizumab) long-term safety study: An international observational prospective cohort study comparing vedolizumab to other biologic agents in patients with Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease. Takeda. 2016-2021. PI: G. Kouklakis, Sub-Investigator P. Skendros

-RA-BRIDGE. A Randomized, Active-Controlled, Parallel-Group, Phase 3b/4 Study of Baricitinib in Patients With Rheumatoid Arthritis. Eli Lilly. 2019-2026, PI: P. Skendros

-SKIPPAIN. A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study to evaluate the efficacy and safety of secukinumab in controlling spinal pain in patients with axial spondyloarthritis». Novartis. 2018-2019, PI: P. Skendros

-REVOLVE. A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Study to investigate the efficacy and safety of Mongersen (GED-0301) for the treatment of Subjects with Active Crohn’s Disease. Celgene Corporation. 2016-2018. PI: G. Kouklakis, Sub-Investigator P. Skendros

-SUSTAIN. A Phase 3, Long-term Active Treatment Extension Study of Mongersen (GED-0301) in subjects with Crohn’s disease. Celgene Corporation. 2017-2019. PI: G. Kouklakis, Sub-Investigator P. Skendros

-SPINE. Ankylosing spondylitis and Psoriatic arthritis in Greece – current epidemiology and treatment. Novartis. 2016-2017. PI: K. Ritis, Sub-Investigator P. Skendros

-ILIAD. Epidemiological features of InterLeukin-1–mediated Inflammatory diseAses and their response to current Drug treatment in Greece. Novartis. 2013-2014. PI: K. Ritis, Sub-Investigator P. Skendros

-EURIKA. «European Study on Cardiovascular Risk Prevention and Management in Daily Practice», AstraZeneca &Cegedim Strategic Data (CSD), 2009. Sub-Investigator: P. Skendros