ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση – Διακλινική Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα την Φλεγμονή & την Αυτοανοσία