Στο εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) πραγματοποιούνται εξειδικευμένες εξετάσεις με σύγχρονες μοριακές μεθόδους (PCR, RT-PCR, Sequencing, FACS) που αφορούν:

Έλεγχος μεταλλάξεων MEFV για τον Οικογενή Μεσογειακό πυρετό (Familial Mediterranean fever, FMF) € 230
Έλεγχος μεταλλάξεων BTK για την φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (X-linked agammaglobulinemia,
XLA)
€ 350
Έλεγχος μεταλλάξεων για JAK2 (JAK2 κινάση) για την Αληθή Πολυκυτταραιμία, την Ιδιοπαθή
Θρομβοκυττάρωση και την Πρωτοπαθή Μυελοϊνωση (Jak-2 entire coding mutations)
€ 230
Έλεγχος μεταλλάξεων για τον παράγοντα V-Leiden (θρομβοφιλία V-Leiden) € 80
Ανίχνευση DNA Mycobacterium tuberculosis με PCR (μοριακή διάγνωση φυματίωσης) € 150
Προσδιορισμός ανοσοφαινότυπου με κυτταρομετρία ροής(Flow Cytometry, FACS) € 50 ανά CD αντιγόνο

Για την αποστολή δείγματος προς εξέταση δείτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία: