Πρόγραμμα ΠΡΕΝΕΔ

Ανίχνευση των τερματικών αλληλουχιών (τελομερή) σε λευχαιμικά κύτταρα της μυελικής σειράς με την βοήθεια της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR). Εφαρμογή στην εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής λευχαιμικής νόσου σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Προϋπολογισμός ΔΠΘ 5.000.000 δρχ.

Κύριος Ερευνητής: Κ. Ρίτης – ΕΛΗΞΕ.