Πρόγραμμα ΓΓΕΤ-ΠΑΒΕΤ 2000

Μοριακή απομόνωση του M. tuberculosis complex στην εξωπνευμονική Φυματίωση – Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαγνωστικού συστήματος (kit) μοριακής ανίχνευσης στην κλινική πρακτική.

Προϋπολογισμός 52.000.000 δρχ.

Κοινό πρόγραμμα με την εταιρεία «Ανάδραση»

ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.