Πρόγραμμα ΓΓΕΤ – “Career”

Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία του Bruton: Από την διάγνωση στη θεραπεία – Ανάπτυξη in vitro μοντέλου γονιδιακής μεταφοράς και προοπτικές μεταφοράς σε περιφερικά στελεχιαία κύτταρα.

Προϋπολογισμός 32.000.000 δρχ.

ΕΥ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.