Συνεργατικό πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2001

Μελέτη μεταγραφικών παραγόντων της οικογένειας IRF (Interferon Regulatory Factors)  σε μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο

Προϋπολογισμός 54.000.000 δρχ. (ΔΠΘ, 17.000.000 δρχ.)

Ανάδοχος φορέας Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Αθηνών (Δ/ντης Καθ. κ. Μουτσόπουλος) και συνεργαζόμενοι φορείς το ΔΠΘ και η εταιρεία Boeringher Ingelheim.

ΕΥ του έργου: M Βουλγαρέλης. ΕΥ ΔΠΘ: Κ. Ρίτης. – ΕΛΗΞΕ.